V

Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

BWINDI COFFEE s.r.o. se sídlem Střelice 727, 664 47, IČ: 269 49 164, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 47723 je správcem Vašich osobních údajů (dále také „Bwindi Coffee“ nebo „správce“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Bwindi Coffee v rámci své činnosti shromažďujeme osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby.

Bwindi Coffee chrání osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů (dále také „subjekty údajů“), postupuje v souladu s platnou právní úpravou, v oblasti ochrany osobních údajů je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ochranu soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Zaměstnanci Bwindi Coffee jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice.
Bwindi Coffee poskytne osobní údaje pouze na základě zákona v těch případech, kdy je povinnost sdělit zpracovávané údaje, v jiném případě nebudou žádné osobní údaje poskytnuty třetím osobám. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a proto nemohou být poskytnuty třetí osobě. Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.
Subjektům údajů mohou být zasílána sdělení, která souvisejí s činností Bwindi Coffee, které se týkají zejména nabídky produktů, průzkumu zájmu. Pokud se kdykoli rozhodnete, že nemáte zájem přijímat naší e-mailovou komunikaci, sdělte nám prosím toto e-mailem.
Každému, jehož osobní údaje Bwindi Coffee zpracovává, bude umožněno využít svá práva plynoucí z GDPR, zejména právo získat kopii osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu. Každé uplatnění práva vyřizuje Bwindi Coffee v plném rozsahu, řádně a bez zbytečného odkladu, obvykle do třiceti dnů ode dne jeho obdržení.
Údaje se zpracovávají po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelům zpracování těchto údajů. Jestliže se námi držený osobní údaj již nebude hodit pro žádný z nezbytných účelů, údaj bude vymazán. Jestliže byly osobní údaje poskytnuty s Vaším souhlasem, tak po odvolání tohoto souhlasu budou tyto osobní údaje vymazány, pokud byl souhlas udělen na dobu určitou, budou osobní údaje vymazány po uplynutí této doby, pokud nedojde k dřívějšímu odvolání Vašeho souhlasu. Údaje o udělení nebo odvolání souhlasu můžeme zpracovávat po dobu přiměřenou pro jejich zpracování. Účelem je možnost prokázat, na jakém základě byly osobní údaje zpracovány. Pokud zákonný předpis stanoví pro zpracování osobních údajů dobu delší, budou Vámi sdělené osobní údaje zpracovány po dobu stanovenou zákonem. Jedná se zejména o zákon o účetnictví, daňový řád, zákon o archivnictví a další.
V případě pochybností o správném dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: coffee@bwindiorphans.org nebo můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
Bezpečnost dat je pro nás velmi důležitá, proto jsme pro ochranu vašich dat zavedli opatření pro zajištění a zabezpečení dat shromážděných prostřednictvím naší webové stránky. Chceme Vás přesto upozornit na to, že přenos informací přes internet však není zcela bezpečný a je prováděn na vlastní nebezpečí.
Jakékoliv změny ve zpracování osobních údajů budou k dispozici na této stránce.
V případě jakýchkoli dotazů, či žádostí nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: coffee@bwindiorphans.org

Výše uvedené platí od 25.05.2018.